O nas

Szanowni Pa?stwo,
dzi?kujemy za zainteresowanie nasz? firm? i zapraszamy do zapoznania si? z ofert?. Jeste?my wiod?cym w kraju zespo?em doradczym, wdra?aj?cym systemy zarz?dzania. Nasze do?wiadczenie to blisko 10 lat pracy oraz ponad 500 zadowolonych Klientów na terenie ca?ego kraju. Gromadzone przez lata do?wiadczenia oraz wysoce wykwalifikowany zespó? konsultantów pozwalaj? na realizacj? wdro?e? w ka?dego typu organizacji - mo?emy poszczyci? si? innowacyjnymi rozwi?zaniami w skali ca?ego kraju.

Nasze sukcesy nie by?yby mo?liwe bez Klientów. Nie zapominamy o tym i dlatego budujemy trwa?e i przyjazne relacje z Nimi. Swoje dzia?ania opieramy na wspó?pracy z Klientem, tote? nie narzucamy nikomu w?asnych rozwi?za?. Staramy si? odkrywa? potencja? Tych, którzy zdecydowali si? na skorzystanie z naszych us?ug. Przede wszystkim s?uchamy Ich potrzeb i w oparciu o to eliminujemy problemy organizacyjne, z jakimi si? do nas zwracaj?.

Rozwi?zania czerpiemy z najnowszych technik i metod zarz?dzania, nie zapominaj?c przy tym o najprostszych sposobach na osi?gni?cie zamierzonego celu. Nasi konsultanci s? do Pa?stwa dyspozycji na terenie ca?ego kraju.

 

DLACZEGO MY?

  • PROFESJONALIZM
  • INDYWIDUALNE PODEJ?CIE
  • TERMINOWO?? PRAC
  • 500 ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Skuteczno?? i efektywno?? naszych wdro?e? wynika z zastosowania 6 kluczowych zasad, jakimi kierujemy si? podczas pracy:

  • Konsultacje i szkolenia w siedzibie klienta.
  • Elastyczne godziny pracy.
  • Maksymalne odci??enie Klienta.
  • Indywidualne podej?cie do potrzeb Klienta.
  • Wszystko w cenie - bez ?adnych dop?at za dodatkowe szkolenie i opracowania.
  • Do?wiadczony i kompetentny konsultant znaj?cy specyfik? bran?y Klienta.
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02